Skip to Content

Tágas Tér Egyesület számlaszáma: 53200077-11089225 Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Mindenkit szeretettel várunk istentiszteletünkre minden vasárnap 16:00 órakor!

Közben gyermek bibliaóra.

Kiss István - A csodálatos halfogás

Kiss István - A csodálatos halfogás

Lukács 5:4-7

"Ami­kor be­fe­jez­te be­szé­dét, azt mond­ta Si­mon­nak: Evezz a mély­re, és ves­sé­tek ki há­ló­i­to­kat fo­gás­ra! Si­mon pe­dig így fe­lelt: Mes­ter, jól­le­het egész éj­sza­ka fá­rad­tunk, még­sem fog­tunk sem­mit, de a te pa­ran­csod­ra ki­ve­tem a há­ló­kat. Ahogy ezt meg­tet­ték, olyan sok ha­lat ke­rí­tet­tek be, hogy sza­ka­doz­tak há­ló­ik. In­tet­tek azért a má­sik ha­jó­ban levő tár­sa­ik­nak, hogy jöj­je­nek, és se­gít­se­nek ne­kik. Azok oda­jöt­tek, és annyi­ra meg­töl­töt­ték mind a két ha­jót, hogy csak­nem el­süllyed­tek."

Agresszivitás, társadalom, család

Az agresszivitás társadalmi háttere és annak a családokra gyakorolt hatása. - Kocsis Nagy Zsolt előadása

  1. Értékváltozás (értékválság)
  • identitászavaros társadalom. Jelen vannak a régi és az új érték képviselői.

Példabeszédek 4:13 

Ra­gasz­kodj az er­köl­csi ta­ní­tás­hoz, ne hagyd el, ha­nem őrizd meg azt, mert az a te éle­ted.

  1. Individualizáció 

Régebben a közösség értéke volt a középpontban, most az ÉN áll a középpontban.

Máté 18:1 

Advent

Kovács Dániel és Gabi Székesfehérvárról

2016. november 27-én a Tágas Tér Gyülekezet vendége volt Kovács Dániel, és felesége Gabi. Az igehírdetés rövid jegyzetét adjuk közzé:

Gabi:

Hitből tedd meg az első lépést, ne félj mert ő nem vezet rossz felé!

Az első lépést megvilágítja egy kis mécsessel, de lehet, nem látjuk még az út végét.  Hitből kell meglépni! Sokszor a célig nagyon göröngyös út vezet, és útközben nem értjük, hogy ez hogyan lesz javunkra, de a célba érve minden világos lesz!

Isten eltervezett neked egy utat, lépj rá! 

Dani:

Lukács 6:43-46

Első Advent. 

Tartalom átvétel


by Dr. Radut