Skip to Content

Tágas Tér Egyesület számlaszáma: 53200077-11089225 Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Mindenkit szeretettel várunk istentiszteletünkre minden vasárnap 16:00 órakor!

Közben gyermek bibliaóra.

Kiss István - A csodálatos halfogás

Kiss István - A csodálatos halfogás

Lukács 5:4-7

"Ami­kor be­fe­jez­te be­szé­dét, azt mond­ta Si­mon­nak: Evezz a mély­re, és ves­sé­tek ki há­ló­i­to­kat fo­gás­ra! Si­mon pe­dig így fe­lelt: Mes­ter, jól­le­het egész éj­sza­ka fá­rad­tunk, még­sem fog­tunk sem­mit, de a te pa­ran­csod­ra ki­ve­tem a há­ló­kat. Ahogy ezt meg­tet­ték, olyan sok ha­lat ke­rí­tet­tek be, hogy sza­ka­doz­tak há­ló­ik. In­tet­tek azért a má­sik ha­jó­ban levő tár­sa­ik­nak, hogy jöj­je­nek, és se­gít­se­nek ne­kik. Azok oda­jöt­tek, és annyi­ra meg­töl­töt­ték mind a két ha­jót, hogy csak­nem el­süllyed­tek."

Égész éjszaka nem fogtak semmit, több helyen, többször is megpróbálták. Sikertelen, kudarccal teli este van mögöttük. Péterékben volt egy csüggedés. Azt is gondolhatták, hogy lehet rosszul csináltak valamit. Ekkor érkezik Jézus, és szólítja meg őket.

Gondolj bele a helyzetükbe:

Ott állsz a szakma csúcsán, te vagy a legjobb halász, évtizedek óta végzed ezt a tevékenységet, és odajön hozzád egy laikus aki még soha nem csinálta, és meg akarja neked mondani, hogy hogyan csináld. Mit mondanál egy ilyen nap után neki?                 
Néha mi is ilyen sikertelen éjszakákon, napokon vagyunk túl. Vannak idők, amikor nem sikerülnek a dolgok. Nem sikerül az emberhalászat.

Próbálkozunk ezzel, azzal, de nem látszik. Próbálkozunk, de nem tudjuk azt mondani, hogy egy vasárnap három Istentiszteletet tartunk, mert annyian jönnek, hogy nem férnek be egyszerre.

  • Olyan mintha válságban lenne az egyház. 

Kb. 20 ezer ember él Békésen. 9-10%-a az újjászületett keresztény. Nagy a missziós terület.

Akkor olyan, mint a falra hányt borsó amit teszünk? Falra hányt borsó a szolgálatunk?

Száraz időszak van!

Péter első prédikációján 3000 ember tért meg.

Vannak időszakok amikor vonzza az embereket Isten. Ezt az időszakot szoktuk, az ébredés idejének nevezni.

Egy nagyon nehéz időszakban élünk. 

Ezeket az időszakokat nem mi idézzük elő.

Péter, Jézus parancsára ment ki újra a tengerre, egy nehéz éjszaka / időszak után.

Fontos, hogy a jó időszakot sem mi idézzük elő, nem az emberek. Mi csak közben járunk, de Isten árassza ki az ő szeretetét.

A mi dolgunk:

  • a háló előkészítése: mindig készen kell állnunk Isten igéjének a terjesztésére. Látniuk kell az embereknek, hogy van benned valami ami bennük nincs. “Ti pedig menjetek el és tegyetek tanítványá minden népet”. Tegyél bizonyságot, mond el, hogy van szabadulás. Békésen tizenkilencezer ember szenved, és megy a halál felé. Készíteni kell a hálót, hogy amikor Isten szólít akkor tudd be meríteni! “Aki hisz Jézusban  ha meg hal akkor is él”.
  • Csónakot kell készíteni. Egy olyan helyet ahova az embereket be lehet hívni. Ahova a halakat be lehet húzni a merítés után. Ezen a helyen Istennel kell találkozniuk! Gyülekezetek – biblia körök, biblia tanulmányok stb…

Van egy folyó ami táplál mindent amit elér, de amikor felduzzad és kiönt, akkor eláraszt mindent.

Ezékiel 47:1-11

"Az­után vissza­ve­ze­tett en­gem a ház be­já­ra­tá­hoz, és íme, víz jött ki a ház kü­szö­be alól, ke­let fe­lől, mert a ház ele­je ke­let felé néz, és a víz alá­folyt a ház jobb ol­da­la mel­lett, az ol­tár­tól dél­re. Az­után ki­vitt en­gem az észa­ki ka­pun ke­resz­tül, és vé­gig­vitt a kí­vül levő úton a kül­ső ka­pu­hoz, amely ke­let­re néz. És íme, a víz ott tört elő a kapu jobb ol­da­la alól. Ak­kor ke­let felé ment az a fér­fi, mé­rő­zsi­nór­ral a ke­zé­ben, le­mért ezer­kö­nyök­nyit, és át­ve­ze­tett a ví­zen: a víz bo­ká­ig ért. Majd is­mét le­mért ez­ret, és át­ve­ze­tett a ví­zen: a víz pe­dig tér­dig ért. Az­után is­mét le­mért ez­ret, és át­ve­ze­tett en­gem, és a víz de­ré­kig ért. Az­után le­mért még ez­ret, s fo­lyó­vá lett: olyan volt, hogy nem le­he­tett át­kel­ni raj­ta. Olyan ma­gas volt a víz, hogy úsz­ni kel­lett ben­ne, mint egy fo­lyó­ban, ame­lyen nem le­het át­gá­zol­ni. Ek­kor azt mond­ta ne­kem: Lát­tad-e, em­ber­nek fia? Az­után vissza­ve­ze­tett a fo­lyó part­ján. És ami­kor vissza­tér­tem, íme a fo­lyó part­ján igen sok fa volt mind­két ol­da­lon. Azt mond­ta ne­kem: Ez a víz a ke­le­ti vi­dék felé fo­lyik, le­fe­lé tart a sík­sá­gon, és a ten­ger­be jut, és ami­kor a ten­ger­be öm­lik, meg­gyó­gyul tőle a víz. Aho­vá csak el­jut ez a fo­lyam, élni fog ott min­den élő­lény, amely mo­zog. Nagy bő­ség­ben lesz­nek ott ha­lak, mert aho­vá csak el­jut ez a víz, meg­gyó­gyul a víz. Élni fog ott min­den, aho­vá csak el­jut ez a fo­lyó. Ha­lá­szok áll­nak majd ott, és Énge­di­től Én-Eg­la­i­mig var­sák ki­ve­tő­he­lye lesz az. Sok kü­lön­fé­le hal lesz ben­ne bő­ség­gel, olya­nok, mint a nagy ten­ger ha­lai. Mo­csa­rai és tó­csái pe­dig nem gyó­gyul­nak meg, ha­nem sós he­lyek ma­rad­nak."

Minden jó dolog Istentől jön. A folyó a templomból, az Isten helyétől indul. 

Ez a folyó Istentől jön a mennyből és folyik Békésig. Ez a víz élő víz, az élet vize.

Ha a pusztába befolyik a víz, akkor ott élet lesz!

A pusztában nincs élet, de ha oda ér a folyó, akkor zöldellni fog, élet lesz. Jön Isten jelenléte és megszólítja az embereket. Szomjazó embereknek mutasd meg a vizet, mert szomjaznak rá! A sós vizet megváltoztatja. Édes víz lesz! Békés városa egy sós tenger. Sok hal és sok féle van benne. Legyen a szívünkben és a fejünkben is tágas tér!

Gondoltál már arra, hogy gazdagok felé szolgálj? 

Arra gondoltál-e, hogy szegények felé?

Amikor húzod a hálót, ott sokféle hal lesz. Gazdag - szegény - magyar - roma stb...

Kész vagy arra, hogy elmondd bárkinek, hogy hogyan szólított meg Isten?

A halászat nem egyedüli munka. Lehet lesz olyan, hogy annyian vannak hogy már nem bírjuk el!

Több csónak van Békésen! Szóljunk egymásnak! Segítsetek be! Fogjatok ti is, húzzátok a hálót ti is!

Legyen előttünk az ébredés, és kérjük Istentől!

Taba Márk Balázs jegyzete.

2019. március 10.hir | about seo